Voorwaarden & Privacy

 

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Fit4u vof. alsmede de activiteiten die onder de naam Fit4u worden aangeboden.
Fit4u ledenpas: toegangspas voor het fit4u fitnesscentrum.
Fit4u, Buiten de waterpoort 3, 4201cs Gorinchem , kvk 23053325
Bedrijfsfitness: sportdeelname aan Fit4u tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of waarbij de werknemer via de door Fit4u voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van de faciliteiten van Fit4u
Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met Fit4u ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.
Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer de Fit4u vestiging.
Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar en waarvan de samen- of inwoning kan worden aangetoond door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie. Gezinsleden kunnen verzocht worden zich te registeren en te legitimeren als gezinslid van het Lid. Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat Fit4u de inschrijving heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d.
Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.
Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 18 jaar die op eigen naam Lid is.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Fit4u en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG
a. Lid worden bij Fit4u kan op de volgende manieren:
1. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Fit4u vestiging in te leveren,
2. de – in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.
b. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Fit4u
c. Uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot Fit4u. Fit4u heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in de vestiging zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
d. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de Fit4u fitnessruimte onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder.met uitzondering van het jeugdkickboksen. Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

ARTIKEL 3: Fit4u PAS
a. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de Fit4uleden dient het Lid dit te melden bij de balie van Fit4u, waarna pas geblokkeerd wordt voor toegang
b.voor toegang tot Fit4u, heeft u een ledenpas nodig, voor het vervangen van de ledenpas wordt € 5,- in rekening gebracht.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN
A . Fit4u is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de Fit4u vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
B . Fit4u is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde Fit4u vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
a. Een Overeenkomst bij Fit4u wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving.
b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Fit4u, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
d. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.fit4u-gorinchem.nl of bij de balie van de Fit4u vestiging op te vragen.
e. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
Indien het Lid kiest voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso of contante betaling tegen de voor deze Overeenkomstvorm vastgestelde tarieven.
f. Bij niet tijdige ontvangst door Fit4u van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Fit4u is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
g. Een Fit4u pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Fit4u de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
h. Fit4u behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
i. Indien het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid geen gebruik maakt van de Overeenkomst , vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
j. Fit4u behoudt zich het recht voor om de virtuele groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
k. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Fit4u aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen of tijdelijk te stoppen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (willem_b@hetnet.nl), via de website (www.fit4ugorinchem.nl), per brief (Fit4u, Buiten de waterpoort 3, 4201cs, Gorinchem], of bij de balie van de Fit4u vestiging te geschieden. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, Thuisvestiging en venetueel het iban rekeningnummer. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Fit4u opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Fit4u dit middels een aangetekend
schrijven te doen. Indien het lidmaatschap telefonisch is aangegaan, kan het Lid ook telefonisch de Overeenkomst opzeggen.
b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.
c. Fit4u behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Fit4u, het Lid de toegang tot de Fit4u locatie te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Fit4u, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.
b. Fit4u en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
c. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Fit4u als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Fit4u aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

ARTIKEL 8: KLACHTEN
In geval van klachten met betrekking tot Fit4u dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de aanwezige werknemer van Fit4u, anders telefonisch [0183 634312] of via mail willem_b@hetnet.nl

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS
a. Fit4u verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. Fit4u verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden.
c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Fit4u kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Fit4u.
d. Fit4u behoudt zich het recht voor om de live groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) live groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en/ of de tijden waarop een live groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten live groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een live groepsles of het annuleren van een of meerdere live groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op restitutie.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fit4u aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Fit4u zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

ARTIKEL 12: TOT SLOT
a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Fit4u te accepteren en hiernaar te handelen.
b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Fit4u zijn terug te vinden op www.fit4u-gorinchem.nl en op te vragen bij de balie van de Fit4u vestiging.
c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Fit4u en het Lid.


Dit is de privacyverklaring van Fit4u vof, Nederland, Buiten de waterpoort 3, 4201cs Gorinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23053325 .

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Als je een Fit4u abonnement hebt, een Fit4u abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fit4u willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Fit4u uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fit4u. Het is van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
Fit4u verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Gegevens van onze leden Bij het aangaan van een Fit4u abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Ook als je al een Fit4u abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken bv bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club en type abonnement. Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. Social media uitingen. De gegevens die je zelf invult op social media kunnen door Fit4u worden verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS? DIENSTVERLENING?
Fit4u verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de locatie van Fit4u krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel. Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Fit4u later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

WETTELIJKE VERPLICHTING
Fit4u kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?
Fit4u zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord zodat jouw gegevens niet voor iedereen te zien zijn. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Fit4u hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT Fit4U BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?
Fit4u maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: incassohandelingen, ledenadministratie, klantenservice , telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT Fit4U GEGEVENS AAN DERDEN?
Fit4u verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Fit4u kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Fit4u de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Fit4u die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fit4u of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar willem_b@hetnet.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar: Fit4u, Buiten de waterpoort 3, 4201cs, Gorinchem. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Fit4u opgegeven e-mailadres met de uitnodiging te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.
Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Fit4u kun je contact opnemen met : willem_b@hetnet.nl